گذری بر زندگی علامه محمد تقی جعفری

خانه / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : عاطفه مشهدی فراهانی
 • راوی : محمدتقی مختارملکی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 57 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

ویکنت دو نیم شده

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ایتالو کالوینو
 • راوی : رامین پورایمان
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 87 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

مرگ ایوان ایلیچ

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
ویژه جدید

 • نویسنده : لئو تولستوی
 • راوی : اکبر زنجان پور
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 110 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان از قرآن

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 35 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از بِرانیسلاو نوشیج

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : برانیسلاو نوشیج
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 39 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

ماه پنهان است

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : جان اشتاین بک
 • راوی : بهروز رضوی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 89 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از اِِستیفِِن کرین

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : استیون کرین
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 43 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

و این صدای جنگ

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی / کودک و نوجوان
جدید

 • نویسنده : محمدرضا بایرامی
 • راوی : مهدی نمینی مقدم
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 51 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از آلبِِرگی دوپاماسان

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : آنری رنه آلبر گی دو موپاسان
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 44 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

پری دریایی می سی سی پی

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ویلیام آیریش
 • راوی : بهروز رضوی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 131 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title