دو داستان از قرآن

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 35 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از بِرانیسلاو نوشیج

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : برانیسلاو نوشیج
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 39 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از اِِستیفِِن کرین

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : استیون کرین
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 43 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از آلبِِرگی دوپاماسان

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : آنری رنه آلبر گی دو موپاسان
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 44 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از تولستوی

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : لئو تولستوی
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 54 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از ساتیا جیت رای

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ساتیا جیت رای
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 46 دقیقه
 • نوع فایل Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از هکتور هیو مونرو (ساکی)

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ساکی
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 40 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از کارل چاپک

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : کارل چاپک
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 46 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title