گذری بر زندگی علامه محمد تقی جعفری

خانه / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : عاطفه مشهدی فراهانی
 • راوی : محمدتقی مختارملکی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 57 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

شب های بیمارستان

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : گلناز اژدری
 • کارگردان : حمید منوچهری
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 153 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

ویکنت دو نیم شده

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ایتالو کالوینو
 • راوی : رامین پورایمان
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 87 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

بباره باران

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : مهدی رضازاده
 • کارگردان : میکاییل شهرستانی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 137 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

مرگ ایوان ایلیچ

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
ویژه جدید

 • نویسنده : لئو تولستوی
 • راوی : اکبر زنجان پور
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 110 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

زال و رودابه

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : حکیم ابوالقاسم فردوسی
 • کارگردان : بهزاد فراهانی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 173 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان از قرآن

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 35 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

قنات کور

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : بهرام صادقی مزیدی
 • کارگردان : همایون ایران پوی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 114 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title